New contract agreement for default contractor
06:07 Jul 28, 2017  |  By
New contract agreement for default contractor

 

UNISEL was dissatisfied that Menteri Besar (Selangor) Incorporated (MBI) agree to pay an advance of RM10 million to the defaulting contractor, Jana Niaga Sdn Bhd (Jana Niaga). It was not made in consultation with them. Later UNISEL was forced to "borrow" RM60 million from MBI to rehabilitate the inhabitable hostel for the students.

It was agreed that Jana Niaga would stop any legal lawsuit and MBI agreed for a new contract agreement for Jana Niaga. Is it fair agreement or bias in favour of one party over the other?

---------------------

UNISEL tidak berpuashati Perbadanan Menteri Besaar (Selangor) (MBI) setuju membayar wang pendahuluan sebanyak RM10 juta jepada kontractor yang gagal, Jana Niaga Sdn Bhd (Jana Niaga). Keputusan tidak dibuat dengan perbincangan dengan mereka. Kemudiannya, UNISEL dipaksa "berhutang" RM60 juta dengan MBI untuk baikpulih asrama untuk penuntut-penuntut.

Ia telah dipersetujui bahawa Jana Niaga akan hentikan sebarang tindakan undang-undang dan MBI bersetuju untuk merangka perjanjian kontrak baru kepada Jana Niaga. Adakah ia perjanjian yang adil atau berat kepada suatu pihak berbanding pihak yang lain?